Na ideové konferenci vznikajícího MZH zazněl také památný projev Boleslava Bárty z roku 1989

V úvodu naší ideové konference přečetla dr. Marie Dluhá projev svého bratra, doc. Boleslava Bárty, z roku 1989. Od tohoto ideového základu se odvíjela naše další debata o dlouhodobém programu vznikajícího Moravského zemského hnutí.

Vážení přátelé, bratři Moravané.

Mluvím za sebe jako bývalý člen bývalého výboru bývalé Společnosti pro Moravu a Slezsko, která byla založena 20. V. 1968, aby usilovala o spravedlivé postavení Moravy v připravovaném federálním uspořádání státu, které by zabránilo tehdy již značnému vykořisťování lidu na Moravě a ve Slezsku, řízeném až do té doby komunistickou stranickou a vládní totalitní mocí, z jednoho centra. Společnost pro Moravu a Slezsko sama zastavila svou činnost krátce po okupaci, tzv. spřátelenými armádami 21. VIII. 1968. Nepovažovala za vhodné bojovat za spravedlivé federální uspořádání státu, když celý stát ztratil svobodu v době, kdy ji sotva začal znovu nabývat.

Stavěla se totiž proti stalinskému pojetí federace, založenému jen na národním principu a prosazovala uplatnění dalších principů běžných ve vyspělých, federativně uspořádaných demokratických státech. Stalinismus vyháněný od nás po lednu 1968 se nám vrátil v plné síle na sovětských tancích v srpnu 68. Prohlásila proto, že se ke svému programu vrátí, jakmile se do Československa vrátí svoboda jako hlavní podmínka, aby se mohla vláda věcí moravskoslezského lidu navrátit do jeho rukou.

Demokratický princip samosprávy Země Moravskoslezské, samotnými jejími obyvateli byl spojenou centrální mocí stranickou a státní vycházející z Prahy a Bratislavy potlačen, přestože měl masovou podporu nejen na Moravě a ve Slezsku, ale podporovali je i statisíce obyvatel Čech a statisíce Slováků.
Moravané mají zvláštní sjednocovaní postavení v existenci našeho československého státu.

Z časů Velké Moravy, k níž patřilo západní Slovensko, zůstalo dosud v povědomí moravského a slovenského lidu silné cítění příbuznosti. „
Na druhé straně, od časů pádu říše Velkomoravské, docházelo k propojení středověkých národností české a moravské v rámci českého státu a k vytváření novodobého českého národa se svéráznými větvemi v Čechách a na Moravě.
To jsou skutečnosti, z nichž přirozeně vyplývá naše historická povinnost v posilování československé jednoty v naší současné demokratické revoluci.
Nádherná a rozhodná vystoupeni demokraticky smýšlejícího moravského lidu, projevovaná na tomto náměstí i na jiných místech Moravy od 20. XI. t.r., v úsilí rozbít tvrdý krunýř panství neschopné stalinsko brežněvovské funkcionářské vrstvy KSČ, svírající všechen lid, nám dává právo vzpomenout na slova písně moravského buditele, hudebního skladatele , sbormistra a organizátora moravského hudebního života žijícího v letech 1820 - 1883, Pavla Křížkovského: „Jsem Moravan, toť chlouba má, kdo, rcete, otčinu mou zná …“
V současném celostátním procesu demokratické revoluce se spontánně znovu oživuje moravské povědomí jako výraz skutečné existence svébytné moravské pospolitosti, která má právo, v rámci deklarovaných lidských prav, hlásit se o spravedlnost také pro sebe.

Svědčí o tom např. to, že v obrozených a zakládaných politických stranách, vznikají spontánně moravské kluby nebo moravskoslezské sekce. Jmenuji alespoň stranu socialistickou, stranu sociálně demokratickou a stranu Demokratická iniciativa.

To je čas zralý k obnovení činnosti Společnosti, pro Moravu a Slezsko, která by jako integrující organizace, sjednocovala v moravskoslezských otázkách všechny politické demokratické proudy na Moravě a ve Slezsku.

Vyzývám všechny obyvatele Moravy a Slezska bez ohledu na národnost a místo narození, i ty co se cítí Moravany a Slezany, ale žijí mimo zemi moravsko slezskou, aby brzké obnovení Společnosti pro Moravu a podpořili tím, že se přihlásí do kterékoliv politické strany nebo občanské iniciativy, která počítá s Moravou a Slezskem a uvedou, že se zajímají o činnost Společnosti pro Moravu a Slezsko. Bude třeba, aby lid Moravy a Slezska řekl jejím prostřednictvím, co nejdříve, také své stanovisko k připravovanému návrhu nové ústavy.
Nepůjde o žádný moravský separatismus či úzkoprsý moravský nebo slezský lokalpatriotismus. Na demokratickém základě dokážeme jistě pevně spojit své moravanství se zájmy rozkvětu naší Československé republiky. Sám osobně mám vzácný životní příklad v mém učiteli, profesoru Mihajlo Rostoharovi, který založil, na Masarykově univerzitě v Brně Psychologický ústav. Říkal o sobě: Já jsem rodem Slovinec, vlastenectvím Moravan a kulturou Čechoslovák. Ještě za Rakouska byl žákem profesora Masaryka a po zrodu první republiky vášnivým stoupencem Masarykova pojetí demokracie, které jako první náš president vštěpoval všemu lidu Československa.

Máme však za sebou teprve úvod demokratické revoluce, i když snad zdárný. Přesto vsak se v opakovaném, tentokrát již úspěšnějším pokusu o složení nové federální vlády demokratický princip zdaleka plně neprosadil. Zastoupení komunistů, byť již demokratických, dosahuje téměř padesáti procent, přestože v celkovém počtu dospělého obyvatelstva ČSSR, představují přibližně 12%. To znamená, že KSČ je ve vládě zastoupena téměř 4x více než odpovídá počtu jejích členů. Tento nepoměr dosažený po těžkých jednáních, svědčí o urputnosti s jakou KSČ hájí svou moc.

Napněme proto všechny síly, buďme vytrvalí a neústupní ať přivedeme spolu s lidem Slovenska a Čech naši pokojnou revoluci co nejdříve k trvalému naplnění života našich i příštích generací, v již nikdy nefalšované vládě lidu, ve skutečné demokracii, která vrchovatě naplní život všeho lidu Československa svobodným užíváním lidských práv.

Ať je Křížkovského chlouba na Moravanství oprávněná i u nás, v tomto čase trvající zkoušky, bez ohledu na politické přesvědčení.

V Brně dne 10. XI. 89.
PhDr. doc Boleslav Bárta, CSc.

Publikováno: 2018-02-25 13:45:50


Ideová konference 24. 2. 2018

25.2.2018 • Popis ...

fotografií 4

18.09.2018 - Český nacionalismus vystrkuje růžky

03.08.2018 - MZH jde do voleb ve dvou desítkách měst a obcí

03.08.2018 - SMART MORAVSKÁ METROPOLE JDE DO VOLEB

12.07.2018 - Co bývalo extrémem, je nový mainstream

25.06.2018 - Jak se ze starobylé země Koruny české stal východ jejich území

15.06.2018 - Moravský večer na Priglu

15.06.2018 - Morava je legální

30.05.2018 - 26 miliard ročně

29.04.2018 - Na prvním sněmu MZH bylo zvoleno vedení a odsouhlasen dlouhodobý program

29.04.2018 - O MZH informovala MF Dnes v regionálním i celostátním vydání

18.04.2018 - Městem roku 2017 jsou moravské Slavonice

17.04.2018 - 1. sněm Moravského zemského hnutí

17.04.2018 - Moravské zemské hnutí bylo zaregistrováno

10.04.2018 - Moravský separatizmus sídlí v Čechách

08.04.2018 - Zase jedna smutná vzpomínka na Moravu a Slezsko

30.03.2018 - Veselé Velikonoce

29.03.2018 - Moravské zemské hnutí odmítá současný pokus o „vylepšení“ hymny

22.03.2018 - Celoevropská petice za ochranu příslušníků národnostních a jazykových menšin a posílení kulturní a jazykové rozmanitosti Unie

06.03.2018 - K Věcnému záměru zákona o územně správním členění státu

26.02.2018 - Schůzka ohledně komunálních voleb v Brně

25.02.2018 - Na ideové konferenci vznikajícího MZH zazněl také památný projev Boleslava Bárty z roku 1989

25.02.2018 - Prohlášení přípravného výboru Moravského zemského hnutí

05.02.2018 - Ideově-programová konference MZH

21.01.2018 - Jiří Drahoš v Brně připustil budoucí debatu o zemském zřízení

16.01.2018 - Otevřený dopis prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi

08.01.2018 - První pracovní schůzka v novém roce

23.12.2017 - Krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2018

18.12.2017 - Podpořte vznik MZH podpisem

08.12.2017 - Odkládáním zemského zřízení problém nezmizí

27.11.2017 - Morava dostává novou energii do žil

23.11.2017 - Brnocentrizmus ?

22.11.2017 - Spojení Moravy s Vídní stále v nedohlednu, centrální vláda selhává a kraj nemá prostředky ani pravomoce

21.11.2017 - O MZH v Brněnském deníku

18.11.2017 - Prohlášení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

08.11.2017 - Program slavnostního ustavení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

01.11.2017 - Podpisy pod peticí za vznik MZH přibývají. Děkujeme za podporu!

30.10.2017 - Novinkám na moravské politické scéně se věnuje i tisk

31.10.2017 - Společnost pro Moravu a Slezsko vítá vznik Moravského zemského hnutí

27.10.2017 - Pozvánka na zasedání přípravného výboru MZH