Dlouhodobý program

ÚVOD
Moravské zemské hnutí je politickým subjektem občanů ČR vyznávajících hodnoty samosprávné demokracie, svobody, solidarity, tolerance a respektu, čistého životního prostředí, zemského patriotismu a evropské sounáležitosti. Jsme přesvědčeni, že vylepšení centralizované ČR na stát se zemskou samosprávou západoevropského typu je výhodné pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Usilujeme proto o decentralizaci rozhodovacích pravomocí a finančních zdrojů na úroveň zemských zastupitelských sborů (sněmů) a obecních samospráv.

Moravské zemské hnutí vychází z široké míry samosprávy, kterou mělo Moravské markrabství i Moravskoslezská země, jež byla v roce 1948 protiprávně zrušena komunistickým totalitním režimem.
Za svého moderního ideového předchůdce považujeme Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko. Jsme součástí Moravského kulatého stolu, který sdružuje organizace v ČR.

Inspirujeme se osvědčenými modely spolkových států jako Rakousko, Německo či Švýcarsko, sledujeme politické programy západoevropských autonomistických stran. Usilujeme o členství v Evropské svobodné alianci, straně Evropského parlamentu, která sdružuje regionalisty z desítek evropských zemí.

HLAVNÍ PROGRAMOVÉ CÍLE
Moravské zemské hnutí usiluje o zachování a rozvoj moravské kulturní a politické identity, přeměnu centralizované ČR na stát se zemskou samosprávou západoevropského typu, sloučení dysfunkčních krajů do samosprávných zemí Čechy, Morava, Slezsko a metropolitní země Praha, obnovení moravského zemského zastupitelského sboru s působností přibližně v hranicích Moravského markrabství, federalizaci Evropské unie se silnou rolí tradičních zemí.
Naplněním našeho programu budou nejenom napraveny křivdy způsobené našim zemím nacistickým a komunistickým totalitním režimem, ale zároveň budou naše země modernizovány a pevně zakotveny v západní civilizaci, k níž odjakživa patříme.
Prosazujeme: 
• přeměnu extrémně centralizované České republiky v moderní stát se zemskou samosprávou, a to z důvodu přirozené funkčnosti a ekonomické výhodnosti; sloučení čtrnácti krajů do čtyř samosprávných zemí, přenesení části kompetencí a financí ze státu a krajů na země a obce dle pravidel subsidiarity (přijímání politických rozhodnutí na co nejnižší úrovni, co nejblíže občanům)
• obnovení Moravského zemského sněmu jako nejvyššího zastupitelského orgánu samosprávné Moravy s legislativní kompetencí a dostatečnými vlastními finančními prostředky k rozvoji země
• federalizaci Evropské unie (se silnou rolí regionů) jako garanta našeho civilizačního ukotvení, bezpečnosti a ekonomické prosperity; rychlé přijetí eura, zapojení se do projektů užší integrace evropského jádra

ÚSTAVNÍ POŘÁDEK
Politika znamená péči o obec, zemi, stát. Politici musí být prospěšní občanům. Stát musí být efektivní servisní organizací svých občanů, nikoliv přebujelým molochem.
V současnosti je Česká republika jedním z nejsilněji centralizovaných států s nízkou efektivitou a
extrémně vysokými výdaji na řízení. Kompetence a s nimi i odpovídající finance je tedy nutné dle principu subsidiarity přemístit co nejblíže občanovi.

Prosazujeme: 
• reformu ČR jako moderního státu složeného ze samosprávných zemí Čechy, Morava, Slezsko a metropolitní země Praha; zrušení umělých krajů
• samosprávné země v čele se zemskými zastupitelskými orgány (sněmy), zemskou vládou a zemským hejtmanem
• okresy jako orgány státní a zemské správy

VEŘEJNÁ SPRÁVA
Moravské zemské hnutí usiluje o efektivní státní správu. Stát je tu pro občana, ne naopak. Stát nemá být byrokracií ovládající stádo občanů, nýbrž suverénní občané jsou sami státem. Veřejná správa musí být jednoznačně rozdělena na státní správu a samosprávu. Územněsprávní členění státu musí odpovídat tradici a skutečné sídelní struktuře.
Odstraněním centrálně-byrokratického rozhodování a rozdělování finančních zdrojů chce MZH dosáhnout efektivního přerozdělení části domácího produktu. MZH usiluje o přesunutí maxima kompetencí a finančních zdrojů na úroveň samosprávných zemí a samosprávných měst a obcí.
Navrhujeme tuto základní strukturu státní správy a samosprávy: 
• v obci je vykonávána samospráva, k níž má mít dostatek prostředků a kompetencí; nemá být zatěžována státní správou
• okres vykonává státní a zemskou správu; jde o ideální spádové jednotky pro správní úřady
• země (Morava) je místem pro realizaci zemské samosprávy s vlastními zastupitelskými a výkonnými orgány, které budou mít podíl na doposud státem vybíraných daních a budou mít vlastní majetek; do jejich kompetencí budou patřit ty záležitosti, jež nebudou vyjmenovány jako pravomoci státu; v sídle samosprávné země bude zřízen i samostatný úřad státní správy jako odvolací a dozorová instance pro okresní úroveň
• stát (ČR) je se svým zákonodárným sborem představitelem nejvyšší samosprávy na mezistátní úrovni, náleží mu ústřední orgány státní správy, a to orgány výkonné a v případě decentralizace orgány koncepční, koordinační a kontrolní
• unie (EU) má na starosti ty oblasti, v nichž malý stát není efektivní, především zahraniční a obrannou politiku
Dále v oblasti veřejné správy navrhujeme: 
• legislativní audit s cílem odstranit přebytečná nařízení a přebujelou byrokracii; optimalizaci počtu ministerstev a úřadů na centrální úrovni
• přizpůsobení struktury soudnictví, policejních správ atd. zemskému zřízení
• rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby měl i možnost kontroly hospodaření státních podniků a podniků se státní účastí, např. ČEZu

VOLEBNÍ SYSTÉM
Bez voleb není demokracie. Deformované volební systémy deformují demokracii. Způsob voleb má přímý vliv na důvěru občanů v politický systém. Menšinové názory musí mít v pluralitní demokracii své zastoupení v zastupitelských orgánech.
Prosazujeme a podporujeme: 
• zavedení volebních obvodů dle samosprávných zemí, kdy v každém obvodu se bude volit počet poslanců v poměru k počtu obyvatel
• snížení pětiprocentní klauzule na tři procenta
• všem kandidujícím subjektům za každý obdržený hlas stejný státní příspěvek

VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA A KULTURA
Vzdělanost je základním předpokladem pro náš duchovní a kulturní rozvoj, ekonomický úspěch i pro posílení naší identity. Vzdělání je hodnotou samo o sobě, stojí v popředí veřejného i soukromého zájmu, musí být přístupné pro každého, fungovat efektivně, spravedlivě a dávat všem stejnou šanci. Se znepokojením sledujeme, jak se školství v ČR opět centralizuje, formalizuje a byrokratizuje, v době tzv. 4. průmyslové revoluce se vzdaluje moderním trendům a přibližuje se naopak modelům z naší totalitní minulosti. Při procesu výchovy a vzdělávání podporujeme úzkou spolupráci rodiny a školy. Zasadíme se o zvýšení prestiže škol a pedagogů. Jsme pro zvýšení unijní i státní podpory vzdělávání, vědy a výzkumu, zjednodušení a decentralizaci čerpání dotací a zlepšení kontroly jejich smysluplného využívání. Žijeme v prostředí, které čerpá z činnosti našich předků, kultura z nás činí to, čím jsme, a proto si zaslouží nejen naši pozornost, ale přímo podporu a ochranu.

Prosazujeme a podporujeme: 
VZDĚLÁVÁNÍ A VĚDA
Základní a střední školství:
• vzdělávání více zaměřit na rozvoj osobnosti, získání schopností samostatně uvažovat a pracovat, řešení problémů, kritického a kreativního myšlení, intuitivního vnímání, komunikačních a čtenářských dovedností, finanční gramotnosti, mezipředmětových vztahů, schopnosti formulovat vlastní názor, a nikoliv jen pasivní získávání encyklopedických vědomostí
• omezení rigidního formalismu a centralizace ve školství – zrušení povinných státních zápisů, státních přijímacích zkoušek, státního testování, státních maturit, povinných vzdělávacích programů, místních a krajských akčních plánů apod., přenesení těchto kompetencí a evaluačních nástrojů na ředitele škol, možnost opuštění rigidních předmětů (dle finského vzoru).
• zavedení výuky posilující povědomí o vlastní zemi a kulturní identitě jejích obyvatel – proto prosazujeme zařazení témat týkajících se Moravy a Slezska napříč rámcovými vzdělávacími programy, především pak požadujeme zavedení výuky moravské historie do základních a středních škol; na základních a středních školách výuka lidové kultury dané etnografické oblasti Vysoké školství a věda:
• zachování akademických svobod, vysoké školy by neměly být ovládnuty správními radami kontrolovanými politiky a mamutími firmami, vyšší míru autonomie vzdělávacích a vědeckých
institucí
• zajištění dostatečného financování vědy a výzkumu a jejich propojení s praxí – inovace jsou základním faktorem ekonomického rozvoje (na vědu a výzkum by měla být ročně vynakládána 3 % HDP); financování vědy musí být postaveno na prostředcích dotyčné instituce, nikoli na grantech, jejichž shánění věnují vědečtí a pedagogičtí pracovníci neúměrné množství času
• nesouhlasíme s tlakem na kvantifikaci vědecké a pedagogické činnosti, zrušíme hodnocení vědeckých a pedagogických pracovníků na základě počtu externích grantů, citací a tzv. impact factoru – jsou to prázdná čísla, která neměří kvalitu, ale povrchní kritéria

KULTURA
• vytvoření moravské zemské televize a moravského zemského rozhlasu, z nichž by se obyvatelé Moravy přednostně dozvídali informace o své zemi; změnu způsobu volby členů tzv. mediálních rad, jejichž členy by měli být nikoli poslanci, ale především delegáti občanských sdružení podle klíče stanoveného na základě počtu jejich členů
• větší podporu původní lidové kultury
• posílení ochrany památek možností udělování i kumulovaných pokut za jejich poškozování; nemovité kulturní památky ve vlastnictví státu a krajů převést do majetku zemí, v případě zájmu, do majetku obcí a měst – s důrazem na vypracování zemského památkového zákona pro jejich ochranu a vyčlenění prostředků na jejich záchranu a udržování

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Prosazujeme a podporujeme: 
• zvýšení ochrany životně důležitých informačních a elektronických systémů na Moravě před hrozbami kybernetických útoků a technických nehod
• posílení a zkvalitnění výuky informačních a komunikačních technologií (v době „průmyslu 4.0“) i mediální výchovy ve školách i v systému celoživotního vzdělávání jako prevence před počítačovou kriminalitou i mediální manipulací
• urychlení rozvoje e-Governmentu jako nástroje pro redukci byrokracie a efektivnější komunikování občanů s úřady (vzorem Estonsko)

EKONOMIKA 
Naše bohatství vytváříme vlastní prací, stát by nám k tomu měl vytvářet co nejlepší podmínky. V některých moravských regionech jsou však poloviční mzdy (za stejnou práci) oproti protežovanému pražskému centru, což je jeden z nejhorších výsledků v EU a zároveň se jedná o znak typický pro rozvojové země. Tento trend musíme v době nastupujícího „Průmyslu 4.0“ otočit.

ROZPOČTOVÁ POLITIKA A DAŇOVÝ SYSTÉM
Pražské centrum přímo rozhoduje o rozdělení dvou třetin našich daní, obce a regiony disponují jednou třetinou, kdežto ve vyspělých západoevropských státech je tento poměr právě opačný.
Rezervy hledejme ve větší efektivitě státu a důsledném potírání korupce, ušetříme stovky miliard.
Prosazujeme a podporujeme: 
• reformu rozpočtového určení daní, která umožní samostatné financování obcí a měst i samosprávných zemí, čímž omezíme současný neefektivní centrálně přerozdělovací systém
• vzdělávání, vědu, ekologii a rozvoj moderních technologií stanovit jako skutečné rozpočtové priority z důvodu vyšší kvality života a udržitelné ekonomiky
• na úrovni EU zavést lepší systém odvodu daní tzv. provozoven nadnárodních firem v dané zemi; mezistátní úsilí směřující k odstranění daňových úniků pomocí přesunutí sídla firmy do vybraných zemí (tzv. daňových rájů)

PODNIKÁNÍ
Ekonomická aktivita lidí a firem je základem každého státu, proto by k ní měl stát i takto přistupovat, podporovat ji a vytvářet podmínky pro její rozvoj.
Prosazujeme a podporujeme:
• zjednodušení podnikatelského prostředí – jednoduchý a stabilní daňový systém s co nejmenším množstvím výjimek, odbourávání administrativních překážek a omezení neustálých legislativních změn pro živnostníky a podnikatele
• přímou pomoc živnostníkům a podnikatelům – roční daňové prázdniny pro začínající živnostníky a slevu na sociálním a zdravotním pojištění (z důvodu motivace nezaměstnaných, aby se nebáli začít podnikat – je to efektivnější nástroj než vyplácení soc. dávek); zavedení center podpory podnikání (poskytující např. právní, účetní a ekonomické poradenství)
• boj proti korupci – zaměření se na zamezení daňových úniků velkých subjektů

BANKY, FINANCE, OBCHOD
Prosazujeme a podporujeme:
• zavedení eura (po vzoru našich sousedních států) pro posílení konkurenceschopnosti naší ekonomiky a záruky hospodářskopolitické stability (naprostá většina našeho vývozu míří do eurozóny); euro je trvalou ochranou proti intervenčním a dalším experimentům České národní banky, které sice vyhovují nadnárodním korporacím, ale poškozují občany
• klasifikaci zboží dováženého do EU podle dodržování ekologických a sociálních standardů v zemi původu – na jejím základě by měl být stanoven celní tarif pro dané zboží a tyto informace by též měly být uvedeny na obale, aby je viděl zákazník; nelze připustit podrývání evropského hospodářství neomezeným dovozem ze zemí, kde se vyrábí za nesrovnatelně horších ekologických a sociálních podmínek než v Evropě – to je nefér jak vůči evropským podnikatelům, tak i k jejich zaměstnancům a navíc to jen podporuje útisk v zemích, odkud se takové zboží dováží
• vznik zemských bank s veřejnou kontrolou za účelem financování veřejně prospěšných projektů; transformaci České pošty na zemské pošty v rámci zemských bank, přičemž zisky z bankovní činnosti budou investovány mj. do pošt v menších obcích

PRÁVO A BEZPEČNOST
Zajištění bezpečnosti občanů je základním důvodem existence státu. Současný právní systém je nutné zjednodušit, zákony a nařízení významně zredukovat, neprodukovat neustále nová, vyhnout se častým novelizacím a zajistit lepší vymáhání práva a spravedlnosti pro všechny občany bez rozdílu. Proti globálním hrozbám musí země a státy intenzivně spolupracovat na naší bezpečnosti s našimi partnery v Evropské unii a Severoatlantické alianci – spolu jsme silnější.
Prosazujeme a podporujeme: 
• boj proti fanatismu, terorismu a šíření nenávisti k jakékoliv skupině osob, posílení vzdělávání v oblasti kritického myšlení a mediální výchovy, trestní stíhání za schvalování, propagaci a šíření projevů nenávisti
• přizpůsobení struktury soudů a policie zemskému zřízení: okresní soud, zemský soud, vrchní zemský soud a státní soud, zrušení krajských policejních ředitelství; elektronizace soudnictví; posílení pravomocí Nejvyššího (státního) soudu při sjednocování judikatury
• maximální využití ukládání alternativních trestů; nedbalostní a majetkové trestné činy trestat přednostně majetkovými tresty a veřejnými pracemi, které mají pozitivní ekonomický efekt; tím uvolnit věznice; výnosy majetkových trestů soustředit ve zvláštním fondu pro odškodňování obětí trestných činů

ZAHRANIČNÍ VZTAHY A OBRANA 
ZAHRANIČNÍ VZTAHY
Morava a ČR mají jako součást Evropské unie své místo v evropské i světové politice. Uvnitř Evropy musí posílit role regionů a historických zemí, které by měly být základem integrace. Navenek musí Evropa vystupovat silně s důrazem na vlastní bezpečnost.
Prosazujeme a podporujeme:
• postupnou přeměnu Evropské unie na federaci tradičních zemí, jejíž funkcí bude uchování obohacující vnitřní rozmanitosti, rozvoj obchodu a vnější jednotná obranná a zahraniční politika
• posílení vzájemnosti středoevropských zemí, aby byly vytvořeny co nejvýhodnější podmínky pro jejich maximální spolupráci a pro udržení autentických středoevropských kultur a jazyků v globalizujícím se světě
• pomoc EU severoafrickým a dalším státům a dohoda s nimi na readmisních dohodách o přijímání uprchlíků a vracení nelegálních (ekonomických) migrantů; zlepšení systému prověřování žadatelů o azyl z bezpečnostních důvodů
• racionalizaci systému evropských dotací, zaměření podpory na vědu, výzkum a dopravní infrastrukturu, odbourání subvencovaného vývozu potravin z EU do třetího světa, který vede k emigraci obyvatel těchto států

OBRANA
Važme si toho, že Morava od roku 1945 nezažila válku, od roku 1968 okupaci (poslední ruský voják opustil naše území v roce 1991) a nyní žijeme ve svobodné a relativně bohaté společnosti, byť se nám dosud nepodařilo obnovit zemskou samosprávu. Při vědomí všech starých i nových rizik v mezistátních vztazích, v době poměrně nedaleko probíhajících krvavých konfliktů a při zvýšeném riziku terorismu, fanatismu a hybridních válek musíme být připraveni i na nejhorší.
Prosazujeme a podporujeme: 
• vznik jednotné plně profesionalizované evropské armády, jako nejúčinnějšího i nejlevnějšího způsobu zajištění naší i celoevropské bezpečnosti; jednotnou evropskou obranu, která může v globálním světě vytvořit protiváhu a rovnocenného partnera státům s velmocenskými ambicemi, především putinovskému Rusku
• důkladnou obranu proti tzv. hybridní válce, kybernetický prostor je dalším bojištěm
• zamezení korupci a plýtvání na ministerstvu obrany
• posílení výdajů na obranu. Naplnění závazku NATO – výše alespoň 2 % HDP DOPRAVA
Morava je klíčovým středoevropským dopravním koridorem, nese negativní důsledky dopravní zátěže, netěží však z výhod své polohy. Centralizovaná ČR upřednostňuje dopravní stavby v Praze a v Čechách, nefunkční kraje na dvacet let zastavily budování klíčových moravských dopravních staveb.
Prosazujeme a podporujeme:
Zlidštění silniční dopravy:
• prioritní vybudování severojižní moravské dálnice Svitavy – Brno – Mikulov (jako součásti spojení slezské /Vratislav/, moravské /Brno/ a rakouské /Vídeň/ metropole); dobudování ostatních kvalitních dálnic a rychlostních silnic dálničního typu v rámci propojení dosud opomíjeného území Moravy, jakož i napojení na zahraničí
• výstavbu silničních obchvatů měst a obcí na trasách silnic první třídy
• převedení dálnic a silnic I. a II. třídy do vlastnictví samosprávných zemí za účelem sjednocení a zlevnění jejich správy a údržby Preference železniční dopravy:
• urychlenou výstavbu vysokorychlostní železnice propojující Moravu s Rakouskem, Slovenskem, Slezskem a Čechami včetně zcela nového brněnského hlavního nádraží
• zásadní restrukturalizaci Českých drah a SŽDC jejich rozdělením na zemské společnosti a jejich přeměnu v efektivně pracující podnikatelské subjekty; převedení regionálních tratí do majetku samosprávných zemí, zajišťujících jejich obnovu a rozvoj a vznik soukromých dopravních firem účelně kombinujících silniční a železniční osobní i nákladní dopravu
• obnovu osobní přepravy např. na tratích Nemotice – Koryčany, Velká Kraš – Vidnava, Moravské
Budějovice – Jemnice, Hrušovany u Brna – Židlochovice a zachování osobní přepravy na trati Jeseník – Krnov s důrazem na její napojení na drážní infrastrukturu v Polsku, což vytvoří další přestupní mezistátní uzel v Głuchołazech
Rozvoj integrovaného dopravního systému, MHD, letecká dopravy:
• vybudování integrovaného dopravního systému v rámci celé Moravy, racionalizaci systému dopravní obslužnosti, svěření možnosti schvalovat jízdní řády s cílem zajistit návaznost vlakových a autobusových spojů do pravomoci samosprávných zemí (s důrazem na celostátní i evropskou funkční návaznost) a odstranění diskriminace venkovských oblastí
• rozvoj MHD a vybudování dopravy typu metro (městské rychlodráhy) v brněnské městské aglomeraci, obnovu úzkorozchodné tramvajové sítě mezi Ostravou, Bohumínem, Karvinou, Orlovou a Michálkovicemi a její rozšíření o Hlučín a Frýdek-Místek
• rozvoj letišť Tuřany a Mošnov v moderní centra typu odpovídajícímu letištím milionových aglomerací v západní Evropě s využitím středoevropského přestupního potenciálu

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Čisté životní prostředí je základním předpokladem zdravého života našich dětí a života vůbec. MZH si je vědomo ekologických hrozeb, stále častěji se budeme muset vyrovnávat s katastrofálními povodněmi, přívalovými dešti, větrnými smrštěmi, sesuvy půdy či smogovými situacemi, proto bychom měli prosazovat ideu trvale udržitelného rozvoje. Začínáme pouze tušit, jak extrémně znečištěné prostředí Slezska a Moravy poškozuje naše DNA a stojí za mnoha civilizačními chorobami, kterými zatěžujeme budoucí generace. Proto musíme posílit ekologickou výchovu dětí již od nejútlejšího věku.
Prosazujeme a podporujeme: 
• ukončení povrchové těžby uhlí – s odtěžováním krajiny odtěžujeme i lidskou kulturu s ní spjatou; státní podporu výzkumu a vývoje čistých zdrojů energie včetně využití zahraničních, především německých zkušeností, daňové zvýhodnění nákupu elektromobilů (a hybridů) a budování infrastruktury pro jejich provoz, zvyšování energetické soběstačnosti domácností pomocí ekologicky šetrných technologií; zavedení snížené DPH na ekologicky přijatelnější výrobky a služby a to například hromadnou dopravu, recyklovatelné produkty atd.
• posílení protipovodňové ochrany, jako je např. budování protipovodňových hrází, suchých poldrů, přehrad a přirozených rozlivových ploch; posílení opatření na účelné nakládání s vodou v přírodě pro období sucha
• účinnou ochranu ovzduší v součinnosti se sousedními zeměmi a státy
• urychlenou likvidaci přetrvávající staré ekologické zátěže (staré průmyslové zóny, výcvikové prostory, důlní prostory apod.); obnovu rozmanité kulturní krajiny a revitalizaci krajinotvorných prvků zajišťujících stabilní a na živočišné i rostlinné druhy bohaté prostředí
• transformaci ČEZu do zemských společností ve vlastnictví samosprávných zemí; veřejné vlastnictví vodárenských společností

VENKOV A ZEMĚDĚLSTVÍ
Venkov, obzvlášť ten moravský, je v ČR podceňován, často i vysmíván. Přitom je místem, odkud jsme všichni vzešli a kam se i obyvatelé měst vydávají relaxovat. Zachování bohatství, rozmanitosti a tradic venkova předpokládá nejen přesměrování finančních zdrojů a změnu legislativy, ale také změnu priorit rozhodování o krajině.
ZACHOVÁNÍ SÍDELNÍ STRUKTURY
Prosazujeme a podporujeme:
• podporu regionů, kde dochází k vysídlování a odlivu pracovních sil nejčastěji do pražského centra a do zahraničí, a to především pomocí:
o změny rozpočtového určení daní, posilující příjmy menších obcí o dotačních programů
o zpracování plánu obnovy sídel, kde vlivem nepříznivých demografických trendů žije jen málo obyvatel, většinou seniorů
o poskytování zvýhodněných úvěrů pro jednotlivce i podnikatele, pokud se budou chtít usadit v regionech postižených vylidňováním
o slevu (či úplné osvobození) z daně z nemovitostí určených k bydlení, nacházejících se v ekonomicky znevýhodněných oblastech – výpadek příjmů bude obcím kompenzovat změna poměru v přerozdělování daní (dle inspirace v Německu a Rakousku)
• i v malých obcích musí zůstat základní infrastruktura (je nezbytné v nich za každou cenu udržet pošty, základní školy, školky, lékárny a zdravotní střediska); v případě pošt, školek a základních škol musí při ohrožení jejich existence napomoci země, u zdravotníků jako stimul využijeme zvýhodněné půjčky
• orgány státní správy dosud sídlící v Praze budeme přesunovat do regionů ohrožených vysídlováním a nezaměstnaností (jak se to děje např. ve Finsku); zemské úřady nekoncentrovat do jednoho města, ale rozmístíme je do více sídel; návrat státních institucí a jejich součásti původně sídlící v okresních městech, jež byly přesunuty do krajských měst, zpět na okresní úroveň

ZEMĚDĚLSTVÍ
Morava byla vždy zemí s velkou zemědělskou tradicí a s rozvinutým a kvalitním zemědělstvím i potravinářskými produkty. Chceme, aby tomu tak bylo i nadále, budeme proto podporovat především rodinné farmy a malé firmy.
Prosazujeme a podporujeme:
• jednoznačnou identifikaci původu potravinářského výrobku, vytváření vztahu spotřebitelů s regionálními produkty např. podporou kampaní typu „moravský produkt“, „produkt z Moravy“, „vyrobeno na Moravě/made in Moravia“
• podporu domácích hospodářských specifik, jako jsou drobní vinaři, pěstitelé a chovatelé, a mnohé další, např. legalizací domácích pálenic, osvobozením od placení daní u drobných podnikatelů v zemědělství – neplátců DPH apod.
• podporu zemědělství s důrazem na moderní ekologické postupy a možnosti krajiny, podporu venkovské turistiky a agroturistiky
• převést státní zemědělskou půdu obcím a státní lesní půdu samosprávným zemím; prodej státní půdy realizovat výhradně tehdy, je-li k tomu nějaký společenský zájem, a to pouze transparentními metodami
• evropské, státní a zemské dotace vyrovnat do výše v okolních zemích – zemědělci ve všech členských státech EU by měli mít rovné podmínky – a vázat je na péči o krajinu a efektivní investice (protierozní opatření, zadržování vody v krajině, obnova krajinotvorných prvků, zalesňování, průchodnost krajiny, pozemkové úpravy ad.)
• podporujeme takové dohody, které budou státy a regiony světa chránit před levným, subvencovaným importem potravin z EU a které povedou k cenové stabilitě a budou prevencí masové emigrace z těchto oblastí
• investiční subvence směřovat především na důstojný chov zvířat, chov zvířat formou volné pastvy, opatření odbourávající zatížení životního prostředí a opatření vedoucí k udržení pracovních míst ve venkovských oblastech
• daňové zvýhodnění takzvaného regionálního smluvního hospodaření, které spočívá v bezprostředním vztahu mezi producentem a spotřebitelem potravin (smluvní hospodaření snižuje nutnost přepravy a spotřebu energie, omezuje obalový materiál na minimum, upřednostňuje místní produkci, umožňuje dlouhodobý vztah mezi výrobcem a spotřebitelem a stabilizuje ceny)

ZDRAVOTNICTVÍ
Zdraví je základním předpokladem spokojeného života, jedná se především o veřejnou službu občanům.
Prosazujeme a podporujeme:
V OBLASTI SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ
• zdravotnictví průhledné a veřejně kontrolovatelné, omezení plýtvání finančními prostředky např.
v oblasti lékové politiky, investic a hospodaření zdravotních pojišťoven
• převedení fakultních a krajských nemocnic pod veřejnou správu samosprávných zemí
• daně z alkoholu a tabákových výrobků přednostně směřovat do systému veřejného zdravotnictví
V OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE PACIENTŮ
• podporu LDN a hospiců a jejich uvedení do stavu hodného 21. století
• přitvrzení boje proti alkoholismu
• zrušení dvojího času (letní/zimní)
V OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍKŮ
• postupné zvýšení platu lékařů a zdravotníků, aby mzdy ve zdravotnictví byly ve stejném poměru k průměrné mzdě, jako je tomu ve vyspělých evropských státech (s prioritou dostatečného finančního ohodnocení především opomíjeného středního zdravotnického personálu)
• vytvoření podmínek pro fungování stabilního systému vzdělávání lékařů
• umožnění oficiálního prodeje lékařských i nelékařských zdravotnických soukromých praxí

SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
Stabilní sociální prostředí založené na tradičních hodnotách je základní oporou pro sociálně zdravého a spokojeného občana. Systém státu je pak zabezpečujícím prvkem poskytujícím rámcovou ochranu samostatnému a soběstačnému jedinci. Záchytný sociální systém má sloužit jako odrazový můstek pro „překonání nejhoršího“, motivující k novému plnohodnotnému zapojení. Současně však musí sociální systém vytvářet ve vědomí člověka určitý pocit životní jistoty – pokud se ocitne ve složité sociální situaci, musí vědět, že zde existuje určitá bariéra, která zabrání jeho okamžitému pádu.
RODINNÁ POLITIKA
Rodina je základní životní jistotou každého z nás, ne každý však má to štěstí žít v úplné, zajištěné a šťastné rodině – těmto lidem je třeba pomoci.
Prosazujeme a podporujeme: 
• společné zdanění manželů; výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, zvýhodněné, státem podporované hypotéky pro rodiny s dětmi; zvyšování daňových odpočtů na děti a úlevy v sociálním pojištění rodičů (je to ekonomičtější nástroj než vyplácení soc. dávek); nižší sazbu DPH na potřeby pro děti
• preferenci systému profesionální pěstounské péče, aby děti vyrůstaly v prostředí maximálně se podobajícímu rodině, a v souladu s rozšířením pěstounské péče omezení systému dětských domovů; umožnění anonymních porodů, urychlení předávání opuštěných dětí do náhradní rodinné péče, urychlení a zjednodušení systému adopce dětí
• umožnění dřívějšího odchodu žen do důchodu podle počtu vychovaných dětí

ZAMĚSTNANOST
Stát musí v době tzv. 4. průmyslové revoluce svou hospodářskou politikou přestat podporovat neperspektivní montovny, naopak podporovat sektory ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou vyžadující vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, která nebude snadno nahraditelná roboty. Lidé musí
mít možnost kvalitního zaměstnání nejen v pražském centru, ale i ve znevýhodněných, ve 20. století často zcela vykořeněných regionech.
Prosazujeme a podporujeme: 
• směr, aby ČR v celosvětové hospodářské soutěži konkurovala díky kvalitní produkci s vysokou přidanou hodnotou a vysoce kvalifikované a produktivní pracovní síle s vysokými standardy ochrany zaměstnance a platovými podmínkami srovnatelnými se sousedním Rakouskem či Německem
• vytváření přeshraničního trhu práce v příhraničních (často strukturálně znevýhodněných) oblastech – uznávání certifikátů, koncesí, jazyková a poradenská podpora apod.
• flexibilní formy pracovních úvazků výhodné jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele dle skandinávských vzorů

DŮCHODOVÝ SYSTÉM
Důchodový systém je jednou z nejdůležitějších forem sociálního zabezpečení občanů. Dobře fungující systém je o to důležitější, že jím proudí stovky miliard korun ročně a zabezpečuje občany, kteří si již sami svou činností většinou nemohou pomoci sami, a jsou na tak na něj ve svém životě plně odkázáni. Jakákoliv změna systému se musí proto dělat s největší citlivostí a rozvahou. Změny, které dnes uděláme, si totiž v plné šíři projeví až za několik desetiletí a náprava nebude možná.
• prosazujeme tzv. panevropský důchodový systém, což je průběžný systém, který se liší od toho současného tím, že každý účastník má i svůj virtuální individuální účet, z nějž je mu vypočítána penze podle výsledného součtu a podle aktuálního průměrného věku dožití. Kdo pracuje déle, dostane vyšší penzi, protože mu narostl součet, a ten se navíc bude dělit menším počtem zbývajících let. Navrhujeme důchodový systém vycházející ze švédského modelu. Tento systém obsahuje pilíř sociální, pilíř zásluhový i dobrovolný soukromý pilíř.
• pro zvláště psychicky náročné profese zavedeme vždy po sedmi letech placené půlroční volno či změnu pracovního zařazení/zmenšení úvazku za stejných finančních podmínek (jako je to v západních zemích)
• u vybraných, fyzicky zvlášť obtížných profesí (jako je hornictví apod.) podporujeme zvýhodnění v důchodovém systému

SPORT 
Evropská charta sportu vymezuje úlohu orgánů státní správy vůči sportovnímu hnutí v tom smyslu, že spolupráce s dobrovolnými sportovními organizacemi je nepostradatelná. Proto úlohou moravského zemského zastupitelského sboru bude zřízení mechanismu rozvoje a koordinace sportu. V prvé řadě se zasadíme o spravedlivé rozdělení finančních prostředků ze státu a z loterijních společností mezi samosprávné země na základě počtu členů tělovýchovných organizací.
Prosazujeme a podporujeme: 
• prosazujeme, aby si tělovýchovné hnutí vytvořilo strukturu moravských tělovýchovných orgánů a při své činnosti se zaměřilo především na upřednostňování zabezpečování sportovní činnosti dětí a mládeže; samostatné moravské zemské sportovní ligy od 2. nejvyšší celostátní soutěže a níže; vznik zemských reprezentací, vstup moravské fotbalové reprezentace do soutěže nestátních národů, vznik Olympijských her nestátních národů a historických zemí
• důsledné používání velkého státního znaku státními reprezentacemi a reprezentanty, přejmenování a transformaci České unie sportu (dříve ČSTV) a Českého olympijského výboru
• zasazujeme se za to, aby moravské sportovní organizace napříště nedoplácely na výstavbu sportovišť v Praze, jako je O2 Aréna