Program pro každého občana, program pro rekonstrukci země

Volební program Moravského zemského hnutí pro sněmovní volby 2021 

Žijeme na Moravě. Pracujeme tady, studujeme, vychováváme děti. A chceme žít slušný život. 

Záleží nám na našich rodinách, naší obci i na celé zemi. Není nám jedno, v jakém stavu se nachází moravská krajina, jak vypadají naše silnice, v jaké kondici jsou naše zdravotnické služby. Není nám jedno ani to, že se Morava vylidňuje, zatímco Praha a blízké okolí roste. Že jsou u nás zapomenuté periferie, místa na okraji, kde  lidé za desítky let nepoznali, co je to prosperita. 

Jsme zodpovědní dospělí lidé. Nepotřebujeme, aby nám z dalekého státního hlavního města určovali, na co půjdou peníze z našich kapes. My sami přece víme, jaké jsou potřeby nás, naší obce, našeho regionu i naší země.  Protože tady žijeme. O svých záležitostech si umíme a chceme rozhodovat sami. 

Na Moravě žije spousta šikovných a pracovitých lidí. Máme krásnou krajinu, nádherné lidové tradice i to naše světově proslulé moravské víno. Chytré hlavy přicházejí se skvělými nápady, v dobrých časech se daří řadě  malých i větších projektů. 

Jenže na té vyšší úrovni to nefunguje. Rozvoj naší země i v době prudkého hospodářského rozvoje chronicky  brzdily chybějící dopravní stavby, špatné hospodaření s půdou, dusivá byrokracie a zbytečný centralismus. Vadí  nám to a chceme změnu. 

Naše hnutí jsme založili, protože to vidíme stejně jako vy. Záleží nám na místě, kde žijeme – na Moravě.  Milujeme svou zemi a chceme pro ni něco udělat. Chceme, aby se na Moravě žilo dobře. 

Víme, že i malé změny mohou pomoci, zároveň ale chápeme, že ta skutečná změna musí být systémová a že je  tím správným lékem na současnou společenskou a ekonomickou situaci. Proto jsme na základě odborné analýzy  připravili návrh na reformu správního systému státu. Takovou velkou změnu sice neprosadíme přes noc, ale  pokud na tom spolu budeme poctivě pracovat, postupně se nám to podaří. Taková je naše vize pro Moravu. 

A co konkrétně prosazujeme? 

Ochrana moravské půdy a krajiny 

Sucho a další důsledky klimatické změny vážně ohrožují naši krajinu, kůrovec zdecimoval naše lesy. Těmto  výzvám se musíme aktivně postavit. Prosazujeme šetrné hospodaření s vodou a hledání řešení na úrovni celého území v povodí řeky Moravy, obnovu lesů, mokřadů i menších polí s remízky. Nesmí docházet k zabírání a ničení  úrodné moravské půdy jen z důvodu výstavby průmyslových či skladových areálů. Zdravá půda a krajina je základ. 

Dokončení zásadních dopravních staveb 

Rozvoj celé naší země brzdí nedokončené zásadní dopravní stavby. Přes tisíckrát opakované sliby politiků řada  staveb vázne. I když jsou občas vidět náznaky změn, stále nemáme dálnici na Vídeň, z Brna do Olomouce  jezdíme vlakem po jednokolejné trati, Přerov se bez obchvatu pořád dusí v kolonách. Abychom se posunuli dál,  musíme tyto a další zásadní projekty dotáhnout do konce. Sjednotíme systémy regionálních jízdenek, které byly  nesmyslně zavedeny v důsledku rozkouskovanosti Moravy do několika krajů. Obnovíme linky, jako tu  autobusovou z Dačic do Brna, které byly i přes svoji dlouhodobou vytíženost zrušeny a občas se je snaží suplovat  soukromí dopravci. Zahájíme obnovu regionálních železničních tratí, a to včetně těch přeshraničních. Chceme  takový dopravní systém, který bude sloužit lidem. O nesmyslnosti krajského uspořádání i z dopravního hlediska  svědčí fakt, že více než dvacet let po zavedení krajů žádají města z Kraje Vysočina (Žďár nad Sázavou, Nové  Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a Třebíč) o zapojení do Integrovaného dopravního systému  Jihomoravského kraje. 

Konec vylidňování Moravy

Statistické údaje hovoří jasně – regiony se vylidňují, zatímco Praha a blízké okolí roste. A není to jen tím, že se rodí málo dětí. Na Moravě už dlouhá léta dochází k tomu, čemu se říká „brain drain“. Perspektivní lidé prchají za  prací či lepším vzděláním do dalekého centra. I skutečná politika končí na Moravě na úrovni obecního úřadu a  kdo chce ovlivňovat dění výš, musí do Prahy. Pragocentristům vždycky připomínáme, že celá Morava, potažmo  celá republika, se nemůže přestěhovat do Prahy. Na Moravě existují skvělá výzkumná, vzdělávací i komerční střediska, která dokáží těm pražským směle konkurovat. Ty budeme vehementně podporovat. Víme taky, že  nepřirozená dominance Prahy má své systémové příčiny. S tím souvisí náš návrh na zásadní správní reformu, která pomůže celé Moravě od velkých měst až po malé obce. 

Projekty pro celou zemi 

Přestože je dnes Morava rozdělena krajskými hranicemi, nastartujeme celozemskou spolupráci institucí i jednotlivců. Budeme organizovat celomoravské kulturní akce, rozběhneme environmentální, vzdělávací a  ekonomické projekty. Povodí Moravy je jen jedno, kulturní potřeby jsou společné, vnímat ekonomiku  celomoravsky dává smysl. Lidé na Moravě jsou pracovití, i oni však potřebují v této situaci ekonomickou pomoc,  zaslouží si podporu od státu i EU. Jedině tak udržíme naše odborníky v naší zemi. 

Respekt k zemi, krajům i okresům 

I když se nebráníme případnému zachování krajů v podobě jednotek státní správy, musí v maximální míře respektovat hranice samosprávných zemí. Krajská města svoji prestiž neztratí, k jejich efektivitě přispěje  digitalizace státní správy. Obnovou osvědčených okresů zastavíme úpadek okresních měst.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Zemske-vyrovnani-1024x724.jpg.

MZH: Hlavní programové teze 

Jsme reprezentanty obnovy nenacionální moravské zemské politiky na občansko-územním principu, v Evropě  naši zemi reprezentujeme v rámci regionalistické Evropské svobodné aliance. 

Hlavní téma MZH – reforma (struktur) veřejné správy v ČR: 

Proč? Pro dlouhodobě funkční liberální demokracii je stěžejní správné rozdělení kompetencí a funkční využívání  našich daní (efektivita, úspornost) na evropské (vhodné NUTS), státní, regionální (zemské / krajské) i obecní  úrovni. Státní centralismus a nezodpovědnost nás ženou do dluhové pasti a mimo EU do náruče populismu a neliberální nedemokracie. Musí přijít silný impuls pro veřejnou správu a pro všeobecný rozvoj – tím je náš program. 

prosazujeme omezení korupce, demokratickou kontrolu, decentralizaci, subsidiaritu, elektronizaci,  efektivní samosprávu (debyrokratizaci, úspornost), funkční veřejnou správu, respekt k EU, ČR i  svébytnosti Čech, Moravy i Slezska a občanů našich zemí, respekt i ke krajům jako správním  jednotkám a menším regionům…; představitelé zemí jsou vhodnějšími partnery než představitelé  státu nebo krajů např. pro jednání s představiteli spolkových zemí Rakouska nebo Německa 

Jak? Pomocí správně nastavené a financované obecní a zemské samosprávy (centrální, krajské a okresní státní  správy); nemáme státoprávní požadavky. Když má zastupitelstvo sebemenší obec, proč ho nemohou mít  tradiční a v Ústavě jmenované země Čechy, Morava a Slezsko? Je to demokratický deficit, je nutné jej odstranit. 

Prosazujeme: 

Ihned 

– mezikrajové koordinační (resortní) kanceláře, napravit hranice krajů 

– silné obce – co nejrychleji 30 % z RUD, systém finančního vyrovnávání jako v SRN (dnes ani bohaté obce  nemohou fungovat bez dotací…) 

Do čtyř let 

Návrh možného řešení zemského spolkového uspořádání – podklad pro další diskuzi

zefektivnění unitární ČR, naplnění Preambule platné Ústavy ČR místo 14 krajských zastupitelstev a  krajských rad jen 4 zemská zastupitelstva a zemské rady, přičemž zeštíhlené státní úřady zůstávají v  pražském centru a regionální úřady zůstávají v krajských městech (+ samosprávné malé okresy z ORP);  regionální úřady úkolovány zeměmi a kontrolovány státem… Zodpovědnost za vlastní rozvoj, prostor pro  iniciativu, k tomu potřebné vlastní zdroje (subsidiarita – daně, poplatky, zisk z hospodaření); omezení  plýtvání, korupce, neztotožnění obyvatelstva se státem a státní správou. Země vhodné i jako příjemce dotací  pro NUTS2 (lepší než zkorumpované tzv. Regiony soudržnosti nebo státní centralismus). Ušetří to desítky  mld. Kč ročně. 

– nutná změna ústavního zákona o VÚSC (1997) – namísto 14 krajů 4 samosprávné země (odpovídá  Preambuli platné Ústavy ČR), dokončení polistopadového procesu demokratizace, decentralizace: 

Česká země (zemské hl. m. Plzeň

Moravská země (zemské hl. m. Brno

Slezská (Slezsko-moravská) země (zemské hl. m. Ostrava

Hlavní město Praha (se zemským statutem) 

– namísto 14 krajských 4 zemská zastupitelstva (úspora, efektivita) 

Zastupitelstvo České země (Český zemský sněm) /sídlem Kutná Hora

Zastupitelstvo Moravské země (Moravský zemský sněm) /sídlem Olomouc

Zastupitelstvo Slezsko-moravské země (Slezský zemský sněm) /sídlem Opava

Zastupitelstvo Hlavního města Prahy /sídlem Praha

– namísto 14 krajských 4 zemské rady (výbory) v čele se zemskými hejtmany (úspora, efektivita): 

Rada České země, v čele český zemský hejtman, sídlem Plzeň 

Rada Moravské země, v čele moravský zemský hejtman, sídlem Brno 

Rada Slezsko-moravské země, v čele slezský zemský hejtman, sídlem Ostrava 

Rada Hlavního města Prahy, v čele primátor hl. m. Prahy, sídlem Praha 

– zemský úřad, ovšem decentralizovaný – sídla ve všech současných krajských městech (+ na Moravě i ve  Znojmě a Uh. Hradišti…) /v době elektronizace státní správy bez problémů/ + obnova okresů; nutnost  vymezit moderní zemské hranice (kompatibilita) 

kompetence vycházející z těch krajských, ale posílené (dlouhodobým cílem cca třetina z RUD) – decentralizace, agenda z centra (kultura, památky, sport, školství…)

Dlouhodobě 

silná Evropská unie (jinak v současném světě nemáme šanci uspět), spolková „Evropa regionů“ s důstojným  místem pro Čechy, Moravu a Slezsko (zastoupených ve druhé komoře EP), současně významná role ČR v posílené EU zůstane zachována.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo.jpg.
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je EFA-logo.png.

12 komentář

 1. Dobrý den,
  Vámi navrhované zemské dělení i úprava “hranic” krajů má historickou logiku.
  Pouze se domnívám, že Kutná Hora je pro Český zemský sněm poněkud malá (i když
  má určitý historický význam). Zemský sněm pro Čechy by měl sídlit v Praze
  (Praha vždy byla Čechy a je ve středu regionu), paralelně se zastupitelsvem
  hl.m. Prahy
  S pozdravem
  Richard Plný, Pardubice

  1. Dobrý den, děkujeme za váš názor. Konkrétní podoba zemského zřízení včetně sídel zemských celků bude samozřejmě předmětem konkrétních politických jednání a zákonné úpravy. Při stanovení alternativního sídla České země jsme vycházeli např. ze zkušenosti soudního Rakouska a Německa. V prvém případě je sídlem Dolních Rakous Sankt Pölten (Svatý Hypolit), nikoliv tradiční dolnorakouská metropole Vídeň (samostatná metropolitní země). V druhém případě jde o Braniborsko, kde tuto roli místo Berlína (opět sam. metropol. země) naplňuje Potsdam (Postupim).

 2. Vysočina v povodí Sázavy do Středočeského kraje. Do Jihočeského a Východočeského jen okrajové to je “nesázavské” uzemí

  1. Dobrý den, děkujeme za názor. Obáváme se, že v tomto případě nelze důsledně sledovat logiku povodí. Museli bychom se pak bavit např. o přesunu moravského města a bývalého okresního sídla Žďáru nad Sázavou do Čech. Ostatně logika povodí, jakkoliv nosná, se více či méně odchyluje od staré zemské hranice i na dalších místech.

   1. Také část povodí Moravy je naopak v Čechách, např. okolí Lanškrouna.

    1. V podstatě jsem odpověděl v příspěvku vedle. Sázavu jen nahradím Moravskou Sázavou.

   2. Dobrý den, jednotlivá města nebo obce nebo i skupina měst a obcí si uzemní příslušnost mohou referendem změnit. Nevím co je za problém. Ale tady se jedná o přirozeně integritní uzemní celek, který roztrhnete. Plocha povodí hlavní řeky tvoří výše uvedené. Chcete udělat v menším měřítku přesně to co bylo uděláno Moravě. Vůbec si to neuvědomujete. A to byl důvod proč se lidé z té oblastí vyslovovali za Kraj Vysočina. Princip plochy povodí je problematické uplatnit v nížinách tam to pochopitelně nefunguje. V horských oblastech je to perfektní.

 3. Na mapě nejsou vyznačeny části Moravy, které v současné době spadají do okresu Ústí nad Orlicí (např. obce Tatenice, Cotkytle, Červená Voda, Dolní Morava, resp. její část Velká Morava).

  1. Dobrý den, děkujeme za upozornění. Daná mapa vychází primárně ze současných správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Řešení spjaté se jmenovanými obcemi (včetně např. katastrálního území zasahujícího pramen Moravy!) bude záležitostí konkrétního politického jednání a legislativního výstupu.

 4. Kéžby se to povedlo!

  1. Děkujeme za podporu. Věříme, že to je jen otázka času a poctivé kontinuální práce.

 5. No domnívám se, že ta naše Morava když byla ještě Velká, tak měla jinou rozlohu než tu o kterou vy chcete bojovat. vzpamatujte se a neprodávejte nám ji už nyní!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *